Kursy NDT-Bobath w Polsce prowadzone wg przepisów EBTA

Kursy NDT-Bobath w Polsce prowadzone wg przepisów EBTA

Metoda NDT-Bobath(Neurodevelopmental Treatment Bobath)

Jest metodą leczenia usprawniającego niemowląt i dzieci z zaburzonym rozwojem ruchowym. Oparta jest na założeniach metody Bobathów i zmodyfikowana dla zastosowania u niemowląt i dzieci przez dr E. Koeng i fizjoterapeutkę M. Quinton.

EBTA (European Bobath Tutor Association)

Jest stowarzyszeniem zrzeszającym nauczycieli metody NDT i opracowującym zasady działania oraz ustalającym przepisy w zakresie przeprowadzania szkoleń w Europie.

Siedzibą Stowarzyszenie jest Londyn.

Członkami Stowarzyszenia są certyfikowani nauczyciele metody.

Rodzaje kursów metody NDT-Bobath

Kursy podstawowe
Kursy niemowlęce
Kursy rozszerzające
Kursy przypominające (odświeżające)

Kurs podstawowy – uczestnicy:

Lekarze (wszystkich specjalności).
Fizjoterapeuci (magistrzy, licencjaci, technicy)
Logopedzi.
Terapeuci zajęciowi (ergoterapeuci).

Zalecane, aby w kursach uczestniczyły wspólnie pracujące zespoły terapeutyczne. Wskazany jest co najmniej dwuletni staż pracy z dziećmi.)

KURS PODSTAWOWY

Ramowy plan kursu podstawowego

 • • Na kursie podstawowym wymagane jest przeprowadzenie 360 – 400 godzin zajęć.
 • • W/wym. liczba godzin może być wykonana w ciągu od 8 do 12 tygodni (zależy od liczby godzin codziennych zajęć).
 • • Całość kursu może być podzielona na II części z przerwą między I i II częścią, lub prowadzona w trybie ciągłym.

Szczegółowy plan kursu –część I:

Wykłady teoretyczne w ilości  40 godz. Zakres tematyczny wykładów to :

– powtórzenie podstawowych wiadomości z zakresu:

 • • neurofizjologii,
 • • rozwoju prawidłowego i nieprawidłowego dziecka,
 • • najczęstszych zaburzeń w rozwoju ruchowym – w tym mózgowe porażenie dziecięce

Zajęcia praktyczne 120 godzin obejmują:

 • • Rozwój prawidłowy, nieprawidłowy, rozwój w poszczególnych postaciach mózgowego porażenia dziecięcego.
 • • Techniki wspomagania, wyzwalania i kierowania czynnościami ruchowymi,
 • • Techniki specjalne stosowane w celu normalizacji napięcia mięśniowego i aktywnej antygrawitacyjnej pracy.
 • • Praca z pacjentami w grupach.

Szczegółowy (ramowy) plan części II kursu podstawowego:

Łączna ilość godzin w II części kursu 180 zawiera:

 • • C.d. zajęć praktycznych i pracę z pacjentami w grupach.
 • • Część logopedyczną trwającą 1 tydzień.
 • • Część poświęconą terapii zajęciowej- 1tydz.

Wykłady monograficzne. Tematyka: wybrane zagadnienia: neurologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, sporty, i inne w zależności od indywidualnych ustaleń instruktorów prowadzacych kurs.

Wymagania ogólne od uczestników:

 • • Punktualność.
 • • Obowiązkowa obecność.(W wyjątkowych wypadkach dopuszczalna jest usprawiedliwiona nieobecność nie dłuższa niż 10% ogólnej ilości godzin. Dłuższa nieobecność wymaga powtórzenia kursu.)
 • • Przeciwwskazania do uczestnictwa w kursie: zły stan zdrowia lub niecałkowicie pełna sprawność psychofizyczna, ciąża i inne.

Zdobywanie uprawnień instruktorskich

O osoby ubiegającej się o wejście na drogę instruktorską wymagane jest:

1.Ukończenie kursu podstawowego, niemowlęcego i (ewentualnie) rozszerzającego z wyróżnieniem.
2. Ukończenie drugiego pełnego kursu podstawowego jako lider grupy (po 2 latach od pierwszego kursu).
3. Pierwsza asystentura na kursie podstawowym z rekomendacją po 2 kursie i dwu latach praktyki.
4. Druga asystentura u innego instruktora-seniora.
5. Złożenie dokumentów do EBTA o nadanie tytułu instruktora z informacjami o odbytych kursach (z rekomendacją instruktora seniora i narodowego stowarzyszenia) i pracy naukowej.

O nadaniu uprawnień instruktorskich decyduje prezydium EBTA .

Zakończenie kursu

Kurs kończy się:

 • • sprawdzianem z wiedzy teoretycznej i
 • • egzaminem praktycznym.

(Formy egzaminów ustalają instruktorzy prowadzący. Istnieje możliwość powtórzenia egzaminu końcowego.)

 • •Uczestnicy kursów po zapoznaniu się z regulaminem podpisują zgodę na zawarte w nim postulaty.

Certyfikaty

Na zakończenie kursu uczestnicy po pomyślnie zdanym egzaminie otrzymują numerowane certyfikaty zgodne z przepisami EBTA i potwierdzone przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów  NDT-Bobath i Polskie Towarzystwo Fizjoterapii (PTF)

Kursy niemowlęce

Warunki przyjęcia na kurs niemowlęcy:

 • • ukończony Kurs Podstawowy NDT-Bobath,
 • • dwuletnia, dalsza praca z niemowlętami i dziećmi.

Kurs trwa 2-3 tygodnie.

Inne rodzaje kursów
W miarę możliwości, zainteresowania i potrzeb mogą być organizowane:

 • • kursy rozszerzające,
 • • kursy odświeżające,
 • • warsztaty, seminaria i konferencje związane z metodą NDT-Bobath

Warunkiem przyjęcia na w/wym kursy jest ukończenie kursu podstawowego.

Dotychczasowe kursy NDT-Bobath w Polsce

1.1988r. Warszawa – Dziekanów Leśny.
2.1992r. Warszawa – CZD.
3.1995r. Jaworzno.
4.1995r. Warszawa. OWI – Pilicka.
5.1996r. Warszawa – „Helenów”.
6.1997r. Jaworzno.
7.1999r. Gliwice.
8.1999r. Warszawa – OWI – Pilicka.
9. 2000r. Kraków.
10.2001r. Głogów.
11. 2001r. Wrocław.
12. 2001r. Gdańsk.
13. 2002r. Głogów.
14. 2003r. Głogów.
15. 2004r. Głogów.
16. 2005r. Głogów.
17. 2005r. Kraków.
18. 2006 Głogów
19. 2006 Kraków
20. 2006r.Warszawa – Zagórze.
21. 2007 Głogów
22. 2007 Kraków
23. 2007r Wrocław
24, 25, 26, 27, 28. 2008r.Głogów, Kraków, Olsztyn, Kraków, Poznań
29, 30, 31,32, 33. 2009r. Głogów, Kraków, Włocławek, Kraków, Poznań
34, 35, 36, 37, 38. 2010: Głogów, Kraków, Kraków – zakończony w 2011, Leszno, Głogów
39, 40, 41, 42, 43. 2011: Kraków, Głogów, Olsztyn, Leszno, Leszno

Możliwość komentowania została wyłączona.